Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 11.02.2019.-15.02.2019.

ŠONEDĒĻ 11.02.2019.-15.02.2019.
DEŽŪRĒ: 7.(I) – sk. Gunita Kundrate
VADĪBAS DEŽURAS:
Pirmdiena, Trešdiena: Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena: Dainis Šulcs
Piektdiena: Jānis Šāvējs
11.02. 8.30 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš
11.02. 10.55 Informatīva sanāksme klašu vecākajiem – A. Ratiņš
12.02. 15.30 Pedagoģiskās padomes sēde- 5.,10. Klases kolektīvu adaptācija skolā – sk. J.Glāzere, L. Vaļģe , L. Upmale, R. Intenberga, I. Ciekurzne, A. Ratiņš
12.02. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola – mājturības olimpiāde zēniem 5.,6.,9. Kl. – sk. Valdis Krams
13.02. Cēsis- Metodiķu sanāksme – Sk. V. Zariņa - Romanova
13.02. Rīga – “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību priekšmeta Drāma ieviešanas seminārs – sk. V. Kļaviņa
14.- 15.02.- 6.,7.,8.,10.,11. Karjeras nodarbības “Mērķu plānošana”- U. Logina ( grafiks sekos)
14.02. Erasmus+ projekta aktivitātes skolas sporta zālē 7.,8. St. sk. V. Zariņa – Romanova, L. Lorence
14.02. Gulbenē- Skolēnu mācību uzņēmumi- sk. V. Kļaviņa
15.02. Priekuļu vidusskola- Metemātikas olimpiāde 5.-8. Klasēm- sk. I. Ciekurzne, I. Bērziņa, R. Jaksta
15.02. 12.35 – Arodārsti lielajā skolā- D. Šulcs , O. Ivaņina

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Aptaujas anketu aizpildīšana
Audzināšanas darbs, nostādnes, mērķi MK vadītāji, kl.audzinātāji
Aktualizēti Mk darbu plāni, protokoli
Mācību stundu savstarpējā vērošana, analīze, diskusija.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.