Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Anketa "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde"

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros tiek veikta jauniešu (vecumā no 13 līdz 25 gadiem) anketēšana ar mērķi izprast un izzināt jauniešu vajadzības.

Anketa ir anonīma, un anketēšanas rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei.
AIZPILDĪT ŠEIT

Copyright © 2016. All Rights Reserved.